Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KYNŠPERK, ZAHRADNÍ 385, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

 

 

Vydal: ředitelka Iva Jirsová

Účinnost: od 1. září 2020

Číslo jednací: 138/2020

 

 

 

 

OBSAH

 

 

 1. Základní ustanovení

 2. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

  2.1.Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte
  2.2.Další práva dětí
  2.3.Povinnosti dětí
  2.4.Práva rodičů
  2.5.Povinnosti rodičů
  2.6.Povinnosti při předávání dětí
  2.7.Povinnosti při vyzvedáváni dětí
  2.8.Pravidla pro nevyzvednutí dítěte z MŠ
 3. Zaměstnanci školy

  3.1.Povinnosti zaměstnanců
  3.2.Práva zaměstnanců
  3.3.Pravidla vzájemných vztahů mezi rodiči a zaměstnanci ve škole Šk.z. 561/2004 Sb. (30
       odst.1. písm. A)
  3.4.Ředitel MŠ
  3.5.Učitelky MŠ
  3.6.Provozní zaměstnanci MŠ

4.   Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

      4.1. Přijímací řízení

      4.2. Povinnosti předškolního vzdělávání

      4.3. Individuální vzdělávání

      4.4. Postup MŠ při poskytování podpůrných opatření

 1. Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

  5.1.Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte
  5.2.Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době
  5.3.Ukončení vzdělávání z důvodu opakovaného nedodržení školního řádu MŠ
  5.4.Ukončení vzdělávání ze stran zákonných zástupců
  5.5.Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty nebo platby za stravné
 2. Evidence dětí v MŠ

  6.1.Matrika
  6.2.GDPR
 3. Stravování v mateřské škole

  7.1.Životospráva dětí v MŠ
 4. Pravidla pro úplatu v MŠ

 5. Pravidla pro omlouvání dětí

 6. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

         10.1. Provoz MŠ

         10.2. Organizace dne v MŠ

         10.3. Organizace denního režimu vzdělávání dětí

         10.4. Organizace vzdělávání mimo budovu MŠ

11. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany a zdraví dětí při vzdělávání v MŠ

       11.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

       11.2. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání mimo budovu MŠ
 
       11.3. Podáváni léků v MŠ

       11.4. Školní úraz a První pomoc

       11.5. Prevence šíření infekčních onemocnění

       11.6. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
                nepřátelství nebo násilí

12. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců

13. Závěrečná ustanovení

      13.1. Účinnost a platnost školního řádu 
  
      13.2. Změny a dodatky školního řádu

      13.3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se  školním řádem

 

 

 

 

 

1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád Mateřské školy, (dále jen MŠ) vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze:

 

 • Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška MŠMT ČR 43/2006, kterou se mění vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

Školní řád je závazný pro všechny děti mateřské školy, jejich zákonné zástupce, pověřené osoby a všechny 
zaměstnance školy, a je platný i pro akce pořádané školou, které se uskutečňují mimo budovu školy.

 

Řád mateřské školy upravuje organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí, rodičů, zaměstnanců, partnerských organizací) s přihlédnutí k místním podmínkám.

 

 

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

 

2.1.Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte

 

 • Dítě má právo na svobodu projevu.

 • Dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním.

 • Děti se speciálně vzdělávacími potřebami mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti

 • Dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.

 • Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání.

 • Dítě má právo na plný rozvoj osobnosti.

 • Dítě má právo na svobodnou hru.

 

 

2.2. Další práva dětí

 

 • Na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti.

 • Na zajištění služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.

 • Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 • Na emočně kladné prostředí.

 • Mít vlastní názor.

 • Být vyslechnut.

 • Být respektován

 • Kdykoliv se napít.

 • Jít kdykoliv na toaletu.

 • Zvolit si hru nebo činnost z možné nabídky podle svého přání.

 • Pomoci dospělého, když potřebují.

 • Odpočinout si během dne.

 • Komunikovat s kamarády.

 • Být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova.

 • Dokončit hru, činnost v rámci daných možností.

 

 

2.3. Povinnosti dětí

 

 • Dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě.

 • Řídit se pokyny zaměstnanců školy.

 • Šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (dále jen MŠ).

 • Dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat, omluvit se, požádat,…).

 • Chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví dětí (viz kapitola 11.4)

 • Po dokončení činnosti, hry, uklidit prostor či hračky zpět na své místo.

 • Samostatně používat WC.

 • Být samostatné při hygieně (mytí rukou, čištění zubů, používání ručníku, kapesníku).

 • Říci učitelce, když opouští třídu (odchází na toaletu, do umývárny).

 • Dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného nářadí a herních prvků na školní zahradě a při pohybu v prostorách budovy MŠ (chodit pomalu, cvičit na nářadí pouze s dozorem dospělého, chodit po schodech s doprovodem,…).

 • Mluvit přiměřeně hlasitě a respektovat mluvčího v dítěti i dospělé.

 • Chovat se k ostatním dětem ohleduplně- neubližovat si.

 • Konflikty se snažit řešit ústní domluvou.

 

 

2.4. Práva zákonných zástupců, rodičů

 • Být informováni o záměrech a koncepci MŠ.

 • Při adaptaci dítěte na MŠ vstupovat do tříd a pohrát si se svým dítětem, po domluvě s učitelkou.

 • Na informace o průběhu a výsledku vzdělávání dětí.

 • Informovat se o chování dítěte v MŠ.

 • Účastnit se akcí pořádaných MŠ.

 • Domluvit si s učitelkou schůzku.

 • Na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkající se vzdělávání dětí.

 

 

2.5. Povinnosti rodičů

 

 • Jsou vymezeny zákonem č. 91/1998 Sb. o rodině.

 • Jsou vymezeny Školským zákonem č. 561/2004 Sb., §34- povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

 • Respektovat tento Školní řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce MŠ a řídit se jimi.

 • Dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní režim mateřské školy.

 • Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 • Oznamovat škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky-změna bydliště, jména, telefonního čísla, zdravotního stavu a zdravotní pojišťovny.

 • V řádném termínu uhradit úplatu za vzdělávání v MŠ (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování.

 • Zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, bylo po příchodu předáno rodičem či zákonným zástupcem osobně učitelce do třídy.

 • Informovat MŠ o zdravotním stavu, zdravotních obtížích dítěte, upozornit na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a fyzického stavu dítěte.

 • Bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou školou informováni o jeho zdravotních potížích.

 • Omluvit dítě v době jeho nepřítomnosti buď, telefonicky nebo písemně - při dlouhodobé nepřítomnosti.

 • Doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do 3 dnů – pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list.

 • Spolupracovat s učitelkou a informovat ji tak, aby byla zajištěna péče a rozvoj dítěte opravdu v součinnosti s rodinou.

 • Číst oznámení na nástěnkách, sledovat web MŠ.

 • Na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 • Zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem školy.

 

 • Zákonní zástupci pobývají v MŠ, jen nezbytně nutnou dobu

 • pro převlečení dítěte a jeho předání i vyzvednutí u učitelky mateřské školy,

 • po dobu jednání se zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání a stravování dítěte,

 • při akcích pořádaných MŠ pro rodiče.

 

 

2.6. Povinnosti při předávání dětí

 

 • Děti se scházejí v době od 6,00 hod do 7.50 hod.

 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pouze učitelce MŠ ve třídě.

 

 • Je třeba přivádět děti do školy včas, tak aby byly nejpozději v 8.00 hod převléknuté ve své třídě.

 • Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě mateřská škola nenese odpovědnost za bezpečí dítěte.

 

 • Při předání dítěte se dítě přivítá s učitelkou pozdravením. Rodič s učitelkou naváže oční i slovní kontakt. Je-li učitelka zaneprázdněna péčí o další dítě, musí rodič s předáním počkat.

 

 

 • V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v MŠ, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání
  ke vzdělávání v MŠ.

 

 • Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte bude předáno třídní učitelce (Dohoda).

 

 • Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v MŠ, informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

 

2.7. Povinnosti při vyzvedávání dětí

 • Odchod dětí po obědě je vhodný od 12.15-12.30 hod a odpoledne od 14.30-16.00 hod.

 • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání pouze od učitelky MŠ přímo ve třídě, popřípadě na zahradě MŠ a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

 • V případě, že dítě není soudním rozsudkem svěřeno do péče jednoho z rodičů, je škola povinna postupovat v souladu se Zákonem o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dítě vydávat oběma zákonným zástupcům dítěte.

 • Při vyzvedávání se dítě s učitelkou rozloučí pozdravem. Po převzetí dítěte od učitelky, přebírají odpovědnost za dítě rodiče.

 

2.8. Pravidla pro nevyzvednutí dítěte z MŠ

 • Pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce.

 • Pokud zákonný zástupce písemně pověřil k vyzvednutí jinou osobu, pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu.

 • V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v MŠ.

 • Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu do 30 minut, je oprávněn kontaktovat Orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).

 • Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný Městský úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.

 • Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.

 • Pokud tímto pozdním vyzvednutím dítěte vznikne škoda, má zákonný zástupce povinnost podle§ 2910 občanského zákoníku tuto škodu uhradit.

 

 

 

3. ZAMĚSTNANCI MŠ

 

3.1. Povinnosti zaměstnanců

 • Povinnosti všech zaměstnanců MŠ stanovuje pracovní náplň.

 

 • Zachovávat mlčenlivost o osobních údajích dětí i rodičů.

 • Plnit příkazy ředitelky MŠ.

 • Dodržovat pracovní kázeň.

 • Plně využívat pracovní dobu, svůj příchod a odchod zapisovat, vést evidenci své pracovní náplně.

 • Dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožární předpisy.

 • Ohlašovat ředitelce MŠ neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje mající význam pro nemocenské pojištění a daň ze mzdy.

 • Chránit majetek MŠ, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací a řádně zacházet s inventářem MŠ.


 

3.2. Práva pedagogických pracovníků

 • Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti.

 • Na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze stran dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem.

 • Na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti.

 • Na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé výchovně vzdělávací činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.

 • Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

3.3. Pravidla vzájemných vztahů mezi rodiči a zaměstnanci ve škole Šk.z. 561/2004 (§30 odst.1. písm. A)

 • Vzájemné vztahy musí vycházet ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků výchovy a vzdělávání

 • Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky zákonného zástupce vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem, za nichž může být dítě v péči zákonného zástupce, jenž se dopustil hrubého porušení školního řádu, vyloučeno ze školy

 

3.4. Ředitelka MŠ

 • Ředitelka jedná a podepisuje jménem MŠ ve všech záležitostech a ve všech věcech školské legislativy.

 • Ředitelka vypracovává vnitřní řád školy a smlouvy s rodiči či zákonnými zástupci dětí, sjednává sponzorské smlouvy, dary a návrhy smluv hospodářského charakteru.

 • Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání.

 • Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření.

 • Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 • Stanovuje organizaci a podmínky provozu školy.

 • Předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

 • Rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle (ods.3 § 34) a ukončení předškolního vzdělávání podle (ods.3 § 35).

 • Po dobu své nepřítomnosti pověřuje osoby, které ji budou zastupovat ve věcech pedagogických a provozních.

 

3.5. Učitelky MŠ

 • Jejich práce vychází z pracovní náplně, zákoníku práce, RVP, Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) a závěrů pedagogických rad.

 • Dodržují školskou legislativu, zejména zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání a vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

 • Odpovídají za úroveň výchovně vzdělávací práce ve třídách jim svěřených, tak MŠ jako celku. Prezentují školku na veřejnosti i svým chováním.

 • Jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují až
  do doby, kdy je předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům.

 • Svědomitě plní plány MŠ (RVP, ŠVP, TVP, TP,IVP) a ostatní pedagogickou dokumentaci MŠ jako je diagnostika dítěte, třídní kniha, hodnotící integrovaného bloku a podobně.

 

3.6. Provozní zaměstnanci MŠ

Jejich povinnosti vyplývají z pracovních náplní a provozního řádu MŠ.

 

 

4. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

Při plnění základních cílů vzdělávání a Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), MŠ postupuje v souladu se zásadami uvedenými v §2 odst.1 legislativou, Školským zákonem a RVP, zejména pak ustanoveními Školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

ŠVP upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,

 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

 • napomáhá vyrovnávat nerovnoměrný vývoj dítěte před jejich vstupem do základní školy,

 • poskytuje pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí,

 • přizpůsobuje se maximálně vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním emocionálním potřebám dětí předškolního věku,

 • poskytuje na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje i dalších rozvojových,

 • možností každého dítěte včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšuje jejich životní i vzdělávací šance,

 • poskytuje každému dítěti pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje,

 • umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady,

 • uplatňuje odpovídající metody a formy práce – prožitkové a kooperativní učení,hry a činnosti dětí, situační učení, spontánní sociální učení.

 

4.1. Přijímací řízení do mateřské školy

 • Termín zápisu je stanoven v období 2. – 16. května, o přesném termínu zápisu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, městského zpravodaje a veřejných vývěsek po městě. Při zápisu ředitelka školy přijímá žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte.

 • Ředitelka školy rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

 • Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let pokud není naplněna kapacita MŠ.

 • Děti do MŠ jsou přijímány podle kritérií mateřské školy, které jsou v době zápisu vyvěšeny v mateřské škole.

 • Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

4.2. Povinnost předškolního vzdělávání

 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin, povinnost docházení se nevztahuje na období prázdnin, shodně se ZŠ.

 • Povinné je i distanční vzdělávání pro předškoláky.

 • Dítě má právo se vzdělávat v MŠ po celou dobu jejího provozu.

 • Náležitost omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 9.

 • Pokud dítě, které se povinně vzdělává, nebude řádně omluveno v termínu a zamešká
  20 hodin vzdělávání (5 dní) bez omluvy, má škola povinnost tuto skutečnost ohlásit na OSPOD a MÚ.

 • Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání.

 

4.3. Individuální vzdělávání

 • Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

 • Plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku.

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat informace dle § 34 Sb., odst. 2 zákona č.561/2004.: jméno příjmení, rodné číslo a místo trvalého bydliště dítěte, období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání.

 • Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno dle RVP PV, ŠVP a TVP v předškolní třídě.

 • Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena v listopadu, v předškolní třídě, za přítomnosti učitelky a ředitelky školy.

 • Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka školy dítěti individuální vzdělávání.

 • Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 

4.4. Postup MŠ při poskytování podpůrných opatření

 • Mateřská škola (učitelky) vyhodnotí, zda dítě potřebuje odborné vyšetření a doporučí zákonným zástupcům návštěvu v Školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ).

 

 • Rodič je povinen dle zákona č. 399/1999Sb., §10, odst. 4., objednat se do ŠPZ. Pokud se do ŠPZ nedostaví, porušuje zákon a je nahlášen školou na OSPOD.

 

 • Pokud je dítěti ŠPZ stanoveno podpůrné opatření (dále jen PO) 2. – 5. stupně, je rodič písemně seznámen s postupem MŠ při vzdělávání dítěte. Pokud rodič nesouhlasí s tímto vzděláváním, má škola povinnost ohlásit tuto skutečnost na OSPOD.

 

 

5. UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

 

O ukončení vzdělávání dítěte v MŠ, může rozhodnout ředitelka školy z několika důvodů

 

 

5.1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte

Ředitelka může ukončit vzdělávání dítěte v MŠ, pokud se dítě nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu dvou týdnů, bez řádné omluvy zákonných zástupců, kteří nereagují na telefonáty nebo písemné výzvy k dostavení do MŠ k podání vysvětlení.

 

5.2. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud je dítě přijato na zkušební dobu, která je z pravidla 3 měsíce a pokud v této zkušební době lékař nebo jiné školské zařízení doporučí písemnou formou nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může na základě tohoto doporučení ředitelka ukončit dítěti vzdělávání v MŠ. Bude se týkat nově přijatých dětí od 1.1.2021.

 

5.3. Ukončení vzdělávání z důvodu opakovaného nedodržení školního řádu MŠ

Ředitelka MŠ může ukončit vzdělávání dítěte z důvodu závažného, opakovaného porušování povinností zákonných zástupců nebo narušování provozu školy ze strany zákonných zástupců v daném školním roce.

 

5.4. Ukončení vzdělávání ze stran zákonných zástupců

Ředitelka MŠ může ukončit vzdělávání dítěte ve škole na žádost zákonných zástupců dítěte.

 

5.5. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty nebo platby za stravné

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo platby za školní stravování v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání a platby za školní stravování uvedené v tomto školním řádě.

 

Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání dítěte nelze podle §35 Školského zákona, pro které je předškolní vzdělávání povinné.


Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno povinnou školní docházkou.

 

 

6. EVIDENCE DĚTÍ v MŠ

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte, Evidenční list strávníka, dotazník MŠ, souhlas s GDPR.
Záznam o pravidelném očkování dítěte do Evidenčního listu provede dětský pediatr.

6.1. Matrika

 • Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   

 • Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

   

6.2. GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty
V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

 • rozhodnutí ve správním řízení – přijetí a ukončení vzdělávání v MŠ

 • povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence úrazů dětí),

 • agenda nadstandartních aktivit MŠ (evidence dětí, fotodokumentace)

 • poskytování poradenských služeb v MŠ (logoped, psycholog, zrakový screening),

 • podkladů k vyúčtování (jízdné a vstupné dětí, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),

 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, prohlášení o bezinfekčnosti),

 • udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),

 • podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z MŠ, zdravotní omezení),

 • zajištění školního stravování (evidence strávníků, lékařské zprávy – diety a alergie),

 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace a potřeby výuky – např. omluvné listy a sešity.),

 • prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace dětských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy),

 • souhlas zákonných zástupců do vstupního zařízení MŠ.

 

7. STRAVOVÁNÍ V MŠ

 • Podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny. Řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 • Děti i zaměstnanci jsou strávníky mateřské školy.

 • Platba stravného je splatná do 20. dne příslušného měsíce, bezhotovostním převodem na bankovní účet školy, 19-4587570237/100, Konstantní symbol: 558. Výjimečně, lze platit v hotovosti u ředitelky nebo vedoucí stravování v MŠ.

 • Vlastní školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena výtahem do jednotlivých přípraven a dodávána do jednotlivých tříd, v kterých probíhá stravování dětí.

 • V rámci pitného režimu mají děti po dobu celého svého pobytu v MŠ k dispozici nápoje – čaje, šťávy, džusy, minerálky, vody. Děti pijí v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 • Pokud nepřítomnost dítěte v MŠ nebyla dopředu známa, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 11.30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok do vlastních obědonosičů.

 • Stravovací režim – 8.30– 9.00 svačina

11.30 – 12.15 oběd

14.15 – 14.45 odpolední svačina

 

 

7.1. Životospráva dětí v MŠ

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných norem.

 • Strava je připravována z produktů zdravé výživy a je biologicky vyvážená, pomáhá dětem přivykat zdravému životnímu stylu.

 • Jídelníček je vyvěšován nejpozději v pondělí ráno na celý týden. Případné změny jsou vyhrazeny. V MŠ je pro děti připravována dopolední svačina, oběd a odpolední svačina.

 • Je zachována technologie přípravy pokrmů a nápojů, je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

 • Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly- 3 hodiny.

 • Dítě nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnalo a naučilo se tak zdravému stravování a stolování.

 • Dbáme na správnou a zdravou výživu dětí a proto rodiče nedávají v prostorách MŠ svým dětem bonbóny, žvýkačky a podobné sladkosti (s výjimkou sladkostí pro celý kolektiv třídy při výjimečných dnech – narozeniny, oslavy apod.)

 • Z hygienických důvodů není možné, aby si dítě do mateřské školy přineslo vlastní potraviny, s výjimkou ranní snídaně do 7,00hodiny.

 

 

8. PRAVIDLA PRO ÚPLATU v MŠ

 • Výše úplaty je stanovena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne
  24. 9. 2004, dle §123 a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 • Základní částka se stanoví pro všechny děti v MŠ ve stejné výši.

 • Dle § 6 vyhlášky č. 14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, se stanovuje výše úplaty měsíčně, za dítě v MŠ.

 • Celková částka úplaty za předškolní vzdělávání se platí v daný měsíc nejpozději do 20. dne stávajícího měsíce na číslo účtu: 19-4587570237/100 – Komerční Banka, Konstantní symbol: 558

 • Při platbě je třeba zapsat do zprávy pro příjemce příjmení dítěte nikoli příjmení rodičů!

 • Celková úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok je stanovena na 300,-Kč měsíčně.

 • V době přerušení provozu MŠ o letních prázdninách je úplata za předškolní vzdělávání snížena na 0,00 Kč pro děti, které v této době MŠ nenavštěvují.

 

 

9. PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

 

 • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti v dostatečném předstihu do 7,00hodin, na tel. čísle 352 683 182, na telefonním čísle jednotlivých tříd, anebo den předem mskynsperk@seznam.cz, nebo SMS zprávou na tel. číslo 608339950.

 

 • Je povinnost zákonných zástupců dítěte doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do 3 dnů – pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list.

 

 • V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce MŠ.

 

 • V oprávněných případech může MŠ vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího lékaře.

 

 • Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou MŠ o každé změně, zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích, o podání léků a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

 

10. PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ  V MŠ

 

10.1. Provoz v MŠ

 • Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:00 do 16:00 hodin

 

 • Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na dobu 4 týdnů. V těchto měsících je docházka z provozních důvodů omezena a je pouze pro děti obou pracujících rodičů.

 

 • Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka MŠ zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

 • Provoz MŠ bývá přerušený i v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení provozu oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

 

 • Mateřská škola má 3 třídy.

MŠ v Zahradní ulici- 1. třída – zpravidla tříletých (i mladších)

2. třída – zpravidla od 3–5 let

3. třída – zpravidla od 5- 7 let

 

 

 

10.2.Organizace dne v MŠ

 • Děti se scházejí nejdéle do 7.50 hodin, poté je budova z bezpečnostních důvodů uzamčena. Výjimečný pozdní příchod je možný po dohodě den předem s učitelkou ve třídě či včasným telefonátem.

 • U dětí s povinnou předškolní docházkou je povinnost účastnit se vzdělávání souvisle 4 hodiny denně a to v době od 8.00 - 12.00 hod.

 • Děti, které odcházejí po obědě, si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 12. 15 do 12. 30 hodin.

 • Vyzvedávání dětí odpoledne je možné od 14. 30 do 16.00 hodin.

 • Mimo tuto dobu je budova uzamčena a zabezpečena.

 

 

 

10.3. Organizace denního režimu vzdělávání dětí v MŠ

 • Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu a je natolik pružný, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí.

 • Denní organizační řád je součástí ŠVP PV.

6,00 - 8,00 - příchod dětí do MŠ,

8,00 - 8,45 - aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový, tělesný rozvoj,

8,30 - 9,00 - svačina dětí

9,00 - 9,30 - pokračování aktivitách zaměřených na výchovu

9,30 – 11,30 - hygiena, příprava na pobyt venku,

                     - pobyt venku, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a
                       s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity ve třídách MŠ)

11,30 - 12,15 - oběd a osobní hygiena dětí

12,15 - 12,30 – možné otužování dětí

12,30 - 14,00 - spánek a relaxace dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14,00 - 14,15 – sebeobslužné činnosti a hygienické návyky dětí

14,15 - 14,45 - odpolední svačina dětí

14,45 - 16,00 - činnosti a aktivity dětí, pokračování v didaktických a zájmových činností, v případě pěkného počasí                             
                          mohou probíhat na zahradě MŠ

 

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 

10.4. Organizace vzdělávání mimo budovu MŠ

 • MŠ může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety, plavecké kurzy, lyžařské kurzy a další akce, související s výchovně vzdělávací činností školy.

 • Uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 • V MŠ děti tráví velkou část času v přírodě, na zahradě MŠ, kde se seznamují s různými stromy, plody, hmyzem nebo se zvířaty (statek, domácí zvířata).

 • Děti jsou poučeny o tom, jak se mají v přírodě v blízkosti hmyzu a zvířat chovat. Dojde-li ke zranění, musí to neprodleně oznámit učitelce, která zranění ošetří, či přivolá pomoc (např. bodnutí včelou).

 • Rodiče jsou odpovědni za to, jak jsou děti v MŠ dostatečně vybaveny- vhodná obuv, oděv, ochráněny proti slunci- kšiltovky, jiné pokrývky hlavy.

 • Pokud chtějí, aby dítě bylo namazáno krémem, učiní tak v šatně než dítě
  předají učitelce.

 

 

 

11. PODMINKY pro ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY
 

a ZDRAVÍ DĚTÍ při VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

 • Ředitel školy zabezpečuje prostřednictvím učitelek MŠ dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných školou.

 • V péči o zdraví dětí a při vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí MŠ spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým a odborným lékařem pro děti a dorost.

 

11.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 • Všichni zaměstnanci MŠ (ped. i neped.) průběžně kontrolují všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třídy, herny, sociální zařízení, šatny,.) a reagují na všechny skutečnosti, které by ohrozily bezpečnost školy (cizí osoba v budově, ohrožení dětí, nefunkční technické zabezpečení).

 • Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají učitelky školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 • Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, také při vyšším počtu dětí bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další učitelka, asistentka ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

 

11.2. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání mimo budovu MŠ

 • K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu venku mimo území MŠ, může na jednoho pedagogického pracovníka MŠ připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2-5 stupně nebo děti mladší 3 let.

 • Učitelky MŠ dbají při tělovýchovných aktivitách zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí.

 • Upozorňují na případné nebezpečí, zajišťují soustavnou pomoc při cvičení. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí zkontrolovat, zda je v tělocvičně náčiní v pořádku.

 • Při lyžařském a plaveckém kurzu přebírají výcvik dětí instruktoři, s kterými škola uzavírá smlouvu o zajištění bezpečnosti a odpovědnosti, pedagogický dohled a děti se řídí řádem platným pro daný objekt (bazén, sjezdovka).

 • Při pobytu dětí venku učitelky MŠ dbají na bezpečné přecházení vozovky. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě. Používají se ochranné, reflexní doplňky oblečení dětí- vesty, terčíky, apod.

 • Při volném pohybu dětí na vhodném místě, pedagogický pracovník kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí.

 • Při pobytu dětí mimo areál MŠ pedagogický pracovník průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled.

 • Zákonní zástupci nesmí s dětmi při odpoledním vyzvedávání používat zahradní herní prvky bez dozoru učitelek MŠ. Zahrada MŠ se řídí vlastním provozním řádem.

 

11.3. Podávání léků v MŠ

Podávání léků dětem v mateřské škole, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, diabetes, epilepsie,…), je možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce ředitelce školy a na základě zprávy od lékaře s přesným dávkováním. Léky musí být do MŠ dodány v originálním balení označené jménem, podávání léků je zaznamenáváno v sešitu k tomu určenému.

 

11.4. Školní úraz a První pomoc

 • Děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v MŠ a při akcích organizované školou.

 • V případě úrazu škola ihned vyrozumí rodiče.

 • Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.
   

 • Školní úraz je definován jako úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ. Ta je povinna podle závažnosti zranění zajistit ošetření dítěte a neprodleně informovat zákonného zástupce dítěte.

 • Při zranění dítěte klíštětem, nebudou učitelky klíště vytahovat samy, ihned budou přivoláni zákonní zástupci, kteří zajistí odstranění zranění.

 • Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba.

 • Informaci o úrazu zapíše příslušný zúčastněný pedagog do knihy úrazů.

 • Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolování v otázkách bezpečnosti.

 • Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.
   

 • Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole i atrapy apod.).
   

 • Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). Jsou nevhodné při ranním cvičení, které je součástí řízené činnosti v MŠ a muže způsobit zranění dítěte.

 • Pokud rodič, zákonný zástupce poruší nařízená opatření, nenese škola za ztrátu či poškození těchto cenností žádnou odpovědnost.

 • 11.5. Prevence šíření infekčních onemocnění

 • Rodiče odpovídají za to, že předávají dítě do MŠ zdravé.

 • Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (nevolnost, úraz…).

 • Jeví-li dítě příznaky nemoci (kašel, přetrvávající rýma, vyrážka, červené spojivky očí, průjem, vši, hnidy, bolesti břicha a podobněmají učitelky právo a zároveň povinnost dítě nepřijmout a v případě akutního onemocnění má škola povinnost oddělit dítě od ostatních. Toto opatření je z důvodu předejití nákazy dětského kolektivu.

 • Dítě je nutné léčit doma, je-li třeba i pod odborným dohledem lékaře. MŠ nemá možnost nahradit nutnou individuální péči. Nemůže zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu ani organizačně ani provozně.

 • Z těchto důvodů, v případě zjištění příznaku nemoci učitelka ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí dítěte z MŠ. To se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené.

 • Výskyt závažného infekčního onemocnění (neštovice, zarděnky, spála, svrab, COVID-19, aj.) u dítěte, nebo v nejbližším okolí, jsou rodiče povinni nahlásit tuto skutečnost ihned.

 • Jestliže se v MŠ vyskytne infekční onemocnění, jsou zákonní zástupci nemocného dítěte ihned informováni. Informováni jsou i zákonní zástupci všech ostatních dětí. 

 • Při výskytu pedikulózy (vši dětské) je nutná bezpodmínečná izolace dítěte z dětského kolektivu (i toto je infekční onemocnění) a jeho důsledné odvšivení – provádí zákonní zástupci (pedagogové hlavy mohou prohlížet, aby se vši nerozšířili na ostatní děti). Dítě je následně přijímáno do MŠ s čistou hlavou, bez vší i hnid. Je nutné, aby rodiče postupovali zodpovědně a důsledně. Při hromadném výskytu pedikulózy je informována Krajská hygienická stanice

 

11.6. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k svému věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamováni s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video, mobilní telefony), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí prověřují pedagogičtí pracovníci MŠ vztahy mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí

 • Mateřská škola je povinna oznámit Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Městského Úřadu skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

 

12. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A JEJICH

ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • Zákonní zástupci a děti dbají na pořádek a čistotu ve škole, dodržují přezouvání, úklid školních pomůcek a péči o ně.

 • Při pobytu v MŠ, při akcích na zahradě MŠ, jsou zákonní zástupci dětí povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost zaměstnanci školy.

 • Učitelé, děti i rodiče respektují další vzájemné dohody, podporující pravidla školního řádu, základní pravidla společenského chování a dohodnutá pravidla třídy.

 • Stane-li se, že děti v důsledku nedodržení pravidel poškodí majetek školy, jsou vedeny k nápravě a řešení (např. poškození hraček, pokreslené zdi apod.).

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1. Účinnost a platnost školního řádu 

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2020

 

13.2. Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

 

13.3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se  školním řádem

 • Školní řád byl projednán na pedagogické radě a provozní poradě dne 26. 8. 2020 a nabývá účinnosti 1. 9. 2020

 • Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem ředitelka školy při jejich nástupu do práce.

 • Vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou informací na schůzce s rodiči, při přijímání dětí, vyvěšením v místech, do kterých mají zákonní zástupci dětí přístup, oznámením na webových stránkách.

 • Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu č. j. 188/11, vydaného dne 1. 11. 2011.

 

 

 

V Kynšperku nad Ohří, 26.8.2020

 

Iva Jirsová

Ředitelka MŠ Kynšperk, Zahradní 385,

příspěvková organizace